http://platans.eu

 
Евонимус - Euonymus europaeus

Евонимус - Euonymus europaeus

вечнозелен идеално за ниски бордюри
Евонимус - Euonymus europaeus